Ổn định chính trị – xã hội là cơ sở để chiến thăng “Diễn biến hòa bình”.

“Diễn biến hoà bình” đã và đang được các thế lực thù địch coi là chiến lược tối ưu để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ đã và đang sử dụng mọi lực lượng, phương tiện để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng. Trong đó chúng hết sức chú ý phát hiện, khai thác các nhân tố, điều kiện thuận lợi để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân đã có những cải thiện đáng kể, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt,… Tuy nhiên đất nước vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có Chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB) của chủ nghĩa đế quốc, lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam. Đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn DBHB của chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động, tay sai và những kẻ thoái hóa về chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta trong giai đoạn cách mạng mới.

Chiến lược “diễn biến hoà bình” là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, đế quốc là một hình thức chiến tranh mới nhằm ngăn chặn tiến tới xoá bỏ chế độ XHCN, mà bằng các hình thức chiến tranh cổ truyền trước đây không thực hiện được. Tính phức tạp cuộc đấu tranh chống DBHB là ở chỗ, trong khi phải đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên lĩnh vực chính trị đó là việc “bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện”; là “đẩy mạnh cải cách lập pháp, tư pháp… tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”; là kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “hoàn thiện thể chế, luật pháp; thực hiện dân chủ công khai, minh bạch”. Trên lĩnh vực quốc tế đó là “tăng cường hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế”. Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển hài hòa giữa các vùng miền, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển…

Các thế lực thù địch luôn xác định, bằng mọi giá phải thay đổi cơ thể chính trị của Việt Nam. Vì vậy, một số thế lực của phương Tây chủ trương dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia tác động gián tiếp, trực tiếp đến các chương trình chiến lược của Việt Nam, thông qua các định chế quốc tế, thông qua lực lượng “dân chủ”, “cải cách” ở nước ta để tác động “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam. Theo đó, họ cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu để “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam là “làm triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản”. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ba bước tiến” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị – xã hội. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta. Nhìn chung, “lộ trình” trên đã được một số thế lực ở phương Tây thực hiện ở “bước hai”, và họ khẳng định rằng, chỉ có đi vào Việt Nam, làm ăn với Việt Nam thì mới có điều kiện, môi trường, cơ hội để thực hiện “diễn biến hòa bình”. Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc, chúng ta không thể xem thường.

Ổn định chính tri –  xã hội là nguồn gốc, là cơ sở của mọi thắng lợi của đất nước ta trong những năm qua. Thành tựu đặc biệt này, có sức lay động nhận thức, cổ vũ tinh thần, khích lệ đồng bào, chiến sĩ cả nước, là nét đẹp bình yên trong bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về lịch sử giữ nước, khi phải đương đầu với chiến tranh quân sự hay phi quân sự thì bao giờ cũng có những thế hệ người Việt Nam đủ ý chí, bản lĩnh và trí tuệ tạo ra thế và lực mới để đánh thắng kẻ thù. Sẵn sàng đánh thắng âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đó không chỉ là niềm tin lớn mà còn là khả năng hiện thực của thế hệ người Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Hoang Thien/ Thu Huong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *