Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa

Để không mắc mưu địch, mình luôn luôn là chính mình; không bị “vô tình” mang bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không gây hại cho Đảng, tự biến mình thành đui mù, thì mỗi người cần “soi lại mình để tự sửa cho đúng”. Muốn vậy, hãy chủ động, tích cực tham gia làm tốt một số giải pháp sau đây:

Giữ cho mình trong sạch, sống ngay thẳng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tự sửa chữa nhưng sai sót, khuyết điểm của mình.

Kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người nhân dân, đặc biệt là nhu cầu về lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của từng đối tượng để đề xuất với Đảng, để Đảng có biện pháp đúng và trúng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, làm cho Đảng và từng cơ quan, đơn vị mạnh lên, không để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; không có tham những, quan liêu, lãng phí; làm cho mọi người dân tin yêu Đảng, chính quyền.

 

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, góp phần tham gia phổ biến, giáo dục chính trị trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao được trình độ hiểu biết, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng; có ý chí quyết tâm hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đời sống thực tiễn.

Luôn luôn tự soi, tự sửa nhận thấy cái đúng để phát huy, cái sai để khắc phục; tự mình đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự hấp dẫn và nhu cầu tự tìm hiểu, nhận thức về những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; cán bộ, đảng viên phải lắng nghe nhiều hơn nữa những thông tin ngược chiều, thông tin phản hồi từ quần chúng nhân dân; nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với Đảng; nhu cầu đòi hỏi, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cần phải giải quyết để kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp của công tác tuyên truyền, giáo dục; không để xảy ra các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

 

Tăng cường kỷ luật, pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, bảo đảm lựa chọn đúng người có đức, có tài, bố trí họ vào bộ máy lãnh đạo các cấp. Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chống những biểu hiện cục bộ, địa phương, phe cánh, “lợi ích nhóm”. Kịp thời đấu tranh chống những kẻ cơ hội về chính trị, tham vọng về quyền lực trong nội bộ Đảng. Chủ động phát hiện và kiên quyết không để lọt vào tổ chức đảng những người mà bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, “lợi ích nhóm”, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; mị dân, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; tham nhũng, tiêu cực; không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, bản thân và vợ (chồng), con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị. Bài học kinh nghiệm vô cùng đau xót từ việc xét xử ông Đinh La Thăng, Trinh Xuân Thanh và đồng phạm luôn nhắc nhở chúng ta về điều này. 

Phát huy vai trò của đội ngũ nhà khoa học đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Cần quan tâm đầu tư, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, nhất là cán bộ khoa học xã hội và nhân văn; tạo mọi điều kiện để họ phát huy vai trò và thể hiện sự tâm huyết, dũng khí đấu tranh, bản lĩnh chính trị vững vàng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa./.

Nguồn: NVV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *