Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một trong những “mũi nhọn” mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng và bài viết của Hương Khê trên blog Danlambao cũng không ngoài mục đích đó.

Hương Khê đã rất hằn học khi dẫn ra một số vấn đề như: tiêu chuẩn đối với người được kết nạp vào Đảng là phải có hai người giới thiệu và phải trải qua thời gian dự bị 1 năm trước khi trở thành đảng viên chính thức, để nói rằng “đường lối của đảng là kiểm soát cả tư tưởng và hành động của con người”; việc sinh hoạt, học tập của đảng viên là “đảng bắt buộc họ phải họp chi bộ, đảng bộ”; thực hiện tư phê bình, phê bình là “xưng tội” và “bới lông tìm vết”; nêu danh một số người “xin ra khỏi đảng” để đưa ra kết luận “phong trào từ bỏ đảng phát triển rầm rộ khắp nơi”. Đặc biệt, là việc trích dẫn một số câu nói của lãnh đạo Đảng và đại biểu Quốc hội liên quan đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để quy chụp rằng, “tham nhũng và sự suy thoái đạo đức, lối sống” đó là “căn bệnh nan y”, “chết nhanh, chết chậm” của Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam “hiện nay đang trên đà suy thoái và tan rã”, “không còn đủ khả năng và uy tín để đưa con thuyền dân tộc qua cơn sóng gió” v.v…

Rõ ràng, Hương Khê đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã  khẳng định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”, “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” và “Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng”… Bởi vậy, lẽ đương nhiên với những người được kết nạp vào Đảng phải chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, được hai người giới thiệu, phải trải qua thời gian dự bị 1 năm trước khi trở thành đảng viên chính thức cũng như việc sinh hoạt, học tập, thực hiện phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ, đảng bộ và việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách…, là nguyên tắc bất di bất dịch trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của Đảng; là công việc thường xuyên, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng. Điều này, hoàn toàn không phải như những gì mà Hương Khê đã xuyên tạc, bịa đặt.

Mặc dù, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trước những tác động từ khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới; từ mặt trái của kinh tế thị trường; từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ; từ việc thiếu tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên cùng với sự chống phá ngày càng tinh vi, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động…, đã dẫn đến “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa bị đẩy lùi. Điều này, đã được Đảng chỉ rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). Điều đáng quan tâm là, những hạn chế khuyết điểm đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã không dấu diếm mà nghiêm túc, công khai kiểm điểm và có kế hoạch, quyết tâm khắc phục. Việc phát hiện và đưa ra xét xử, kỷ luật (không có vùng cấm) đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước trong thời gian gần đây đã minh chứng rõ điều đó. Chúng ta không thể chấp nhận những người (trong đó có Hương Khê) cố ý lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm đó để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng với nhân dân để phục vụ cho mưu đồ đen tối của họ.

Thực tiễn cho thấy, gần 90 năm qua, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó cho thấy, cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, những người như Hương Khê dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa trong tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm, thậm chí kích động hòng chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, vẫn không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và dân tộc./.

Nguồn: NVV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *