Cảnh giác trước luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường hoạt động chống phá ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những âm mưu thâm độc và nguy hiểm nhất của chúng là đưa ra luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội.
Mới đây, trên trang Viettan.org có đăng tải bài viết “Phải ‘phi đảng phái’ Quân Đội” của DLV Phạm Nhật Bình, theo đó, đưa ra các luận điệu đòi biến lực lượng quân đội nhân dân trở thành lực lượng “phi chính trị”. Đây thực chất là luận điệu đưa ra nhằm tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với quân đội, chia rẽ lực lượng quân đội với nhân dân, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN, nằm trong âm mưu chung của Tổ chức khủng bố Việt Tân.

Luận điệu đòi “phi chính trị hóa quân đội của Viettan.org

Có thể thấy, bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Không một quốc gia nào trên thế giới mà lực lượng quân đội được gắn hai từ “nhân dân”, hay được gọi một cách thân thương là “bộ đội cụ Hồ” như quân đội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội ta đã anh dũng chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trước các đế quốc xâm lược mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, quân đội ta cùng nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng CNXH; giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Còn quân đội tư sản thì sao? Quân đội tư sản do giai cấp tư sản tổ chức và sử dụng, mang bản chất tư hữu, bóc lột nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho thiểu số của giai cấp tư sản. Mục đích chiến đấu của quân đội tư sản là vì tiền, đó là thứ quân đội đánh thuê. Chính việc quân đội chỉ là “lính đánh thuê” như vậy nên một số quốc gia xảy ra các cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân đội và nhân dân như một số quốc gia ở Trung Đông vừa qua.

Lực lượng quân đội giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn

Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân đồng thời có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bản chất quân đội kiểu mới thể hiện rõ rệt ở sự thống nhất hữu cơ giữa tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, được biểu hiện sinh động ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đứng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” với những luận điệu xuyên tạc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam không được mơ hồ, mất cảnh giác, cần nhạy bén phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, củng cố và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Bởi luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”, thực chất chỉ là trò “ảo thuật chính trị”, lừa dối những ai nhẹ dạ, cả tin, ấu trĩ về chính trị, như, V.I. Lê-nin đã từng nói: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Cho dù các thế lực thù địch có nhiều mưu ma chước quỷ hiểm độc đến đâu, song chúng cũng không thể đạt được mục đích chuyển hóa hòng làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị hoặc trung lập về chính trị”.
Rõ ràng, luận điệu tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội” chỉ là cách thức mị dân, đánh lừa quần chúng nhân dân trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội sẽ luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mọi tình huống.
Diệp Vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *