Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh… cùng đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhiều tỉnh, thành phố và 581 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc đại hội, Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các tổ chức giáo hội TP Hồ Chí Minh phát triển lớn mạnh không ngừng. Đồng bào Công giáo tích cực thực hiện đường hướng đồng hành với dân tộc, mở rộng các hoạt động từ thiện, bác ái. Các giáo xứ, dòng tu, đoàn thể Công giáo luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là hoạt động y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo thành phố tham gia vào các lĩnh vực y tế, xã hội, giáo dục, khuyến học, bác ái, từ thiện với số tiền gần 352 tỷ đồng và 31.000 lượt người hiến máu nhân đạo… Hoạt động của đồng bào Công giáo TP Hồ Chí Minh luôn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc… các cấp. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố và các quận, huyện luôn quan tâm tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc…

Với chủ đề “Đồng hành, hiệp thông, phục vụ trong hân hoan”, Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII đặt ra các mục tiêu trong 5 năm tới như: Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, phấn đấu đưa phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo”, nỗ lực “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; tập trung củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”…

 HOÀNG THÀNH