Đối tượng đe dọa đặt mìn tống tiền doanh nghiệp 5 tỷ đồng khai gì tại cơ quan công an