Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự cấp cao các cơ quan nhà nước

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Ngày 8-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 2) đã chính thức khai mạc.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Văn phòng Trung ương cho biết tại Hội nghị Trung ương 2 sẽ bàn về chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương khóa XIII, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 9-3.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của Đại hội; chuẩn bị ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Bộ Chính trị cũng đã thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; tiến hành phân công một bước các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan Trung ương; đồng thời tích cực chuẩn bị giới thiệu nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bàn việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự cấp cao các cơ quan nhà nước - Ảnh 1.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Ảnh: NHẬT BẮC

Về chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ căn cứ vào Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xem xét ý kiến đề xuất của các ban, bộ, ngành, địa phương và của các Ủy viên BCH Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương. Đây là công việc quan trọng của Hội nghị Trung ương đầu nhiệm kỳ, xác định những nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hóa để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến cách ban hành Nghị quyết, đi đôi với việc tăng cường chỉ đạo tổ chức và kiểm tra việc thực hiện, đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của BCH Trung ương; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới mà Đại hội XIII đã xác định. Ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…

“Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hòa của Đảng

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.

Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

“Theo quy chế làm việc, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, về vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng đã thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ; cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Trung ương thảo luận chương trình làm việc và nhân sự

Trong ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị đã điều hành phiên khai mạc. Tại phiên khai mạc, ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – đọc tờ trình của Bộ Chính trị về chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XIII. Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XIII.

Chiều cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021, khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021, khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *