“THƯ NGỎ”, “KIẾN NGHỊ” CỦA NHỮNG “NGƯỜI TÂM HUYẾT” BỈ ỔI

Trong thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội, một số cá nhân tự xưng danh mình là “Người tâm huyết” với đất nước đã viết và phát tán trên mạng internet “Kiến nghị, góp ý” với những nội dung và hình thức khác nhau.
Họ cho rằng: “Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 30 năm không có gì thay đổi vẫn giữ nguyên thể chế độc Đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ…”. Vì vậy, họ “kiến nghị, góp ý” ở Việt Nam muốn phát triển được cần phải từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc, dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị một Đảng lãnh đạo sang thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
Kiến nghị, góp ý trên của những kẻ tự nhận là “Người tâm huyết” với đất nước, xét cả về lý luận và thực tiễn chỉ là những luận điệu của những kẻ thù địch, cơ hội chính trị và bất mãn xã hội. Bởi, những “kiến nghị, góp ý” trên thực chất là những luận điệu xuyên tạc, vu cáo với ý đồ, dã tâm nham hiểm, nhằm phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.
Cụ thể, họ đã cố tình phủ nhận thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sau hơn 30 năm đổi mới đất nước. Trong khi đó công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Song, chúng ta cũng không phủ nhận, trong nhiều năm qua, xã hội ta vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải tập trung điều chỉnh và khắc phục. Đánh giá tổng quát 30 năm đổi mới trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, chỉ rõ: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”. Như vậy, chúng ta đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn nhìn nhận những thành tựu và khuyết điểm trong 30 năm đổi mới đất nước, chứ chúng ta đâu có che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích như những ác ý của những kẻ tự cho mình là những “Người tâm huyết” đề cập trong những thư “Kiến nghị, góp ý”.

Vậy đằng sau những “Kiến nghị, góp ý” của những kẻ tự nhận mình là những “Người tâm huyết” với đất nước, thực tế là họ đang cố tình xuyên tạc lịch sử và thậm chí đang rắp tâm làm tôi tớ, tay sai cho những thế lực phản động của các luận thuyết “dân chủ không biên giới”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để thực hiện “chủ nghĩa can thiệp mới” và sẵn sàng đổi trắng thay đen, can thiệp thô bạo vào nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, dân tộc hiện nay. Ở nước ta, các phần tử cơ hội chính trị và những kẻ bất mãn đã lợi dụng quyền tự do, dân chủ để lập ra nhiều hội, nhóm không đúng quy định của pháp luật nhằm tập hợp, tạo dựng phe cánh, gây “điểm nóng” về xung đột, khi có điều kiện thì tiến hành bạo loạn nhằm gây rối loạn tình hình chính trị, an ninh, xã hội của đất nước, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, thậm chí trá hình, hoạt động chống Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.
Từ các vấn đề trên có thể khẳng định rằng, những người tự cho mình là “Người tâm huyết” với đất nước là những kẻ phản động, cơ hội chính trị, các việc làm của họ đều hàm chứa ý đồ xấu xa, thâm độc, nhằm kích động những phần tử phản động, bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn.

Ngọc Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *