GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch tuy chưa thể làm cho quân đội ta “biến chất”, mất phương hướng và mục tiêu chính trị; chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, nhưng sự tồn tại của nó là hết sức nguy hiểm. Bởi vì, âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đang có được một số điều kiện để tồn tại, đó là: tình hình chính trị, quân sự phức tạp trên thế giới; những tác động tiêu cực từ điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, nhất là mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã và đang tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm lực chính trị, tinh thần của quân đội ta, cũng như tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; cùng với đó là tác động từ một số vấn đề xã hội hết sức phức tạp, nhạy cảm, như: cơ cấu giai cấp; vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, biên giới lãnh thổ…

Thực trạng tình hình chính trị tư tưởng, nhận thức về “Phi chính trị hóa” quân đội của bộ đội ta bên cạnh những ưu điểm, những mặt tích cực, cần phải khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ ở mức độ khác nhau giảm sút niềm tin vào lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thiếu yên tâm gắn bó với quân đội, chưa nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của địch, làm việc cầm chừng, thiếu chí tiến thủ, có những người phai nhạt lý tưởng, dao động, cá biệt chịu ảnh hưởng của quan điểm sai trái, cơ hội. Một số ít cán bộ, đảng viên biến chất, sa đoạ, tự do vô kỷ luật, tham nhũng, thu vén cá nhân, quan liêu, quân phiệt, gây tác hại xấu và bức xúc trong xã hội.

Để tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “Phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, chúng ta cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bản lĩnh chính trị của bộ đội là yếu tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội và từng đơn vị, giữ vai trò định hướng thúc đẩy hành động và hành vi của bộ đội. Chính niềm tin sắt đá vào con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, niềm tin tất thắng vào mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội đã tạo nên sức mạnh vĩ đại trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội của quân đội và nhân dân ta. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ thù với âm mưu chiến thắng không cần chiến tranh, chúng đã tập trung phá hoại về chính trị tư tưởng trong quân đội ta. Do đó, phải nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ là tất yếu trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái và phản động, các biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi, dao động, lơ là mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng và luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu, không để bị bất ngờ trước mọi tình huống.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng và luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu còn là bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ giữ vững niềm tin vào thắng lợi khi tình huống diễn biến phức tạp xảy ra. Trong quá trình xây dựng, công tác đảng, công tác chính trị phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn văn kiện chiến đấu, nhất là phương án phòng chống bạo loạn; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng là then chốt. Duy trì chặt chẽ đơn vị theo nền nếp chính quy và các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Ba là, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý chặt chẽ nội bộ, ngăn chặn và đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý, gián điệp, tình báo của địch.

Quản lý chặt chẽ nội bộ là biện pháp tích cực và hữu hiệu, nhằm chống lại có hiệu quả mưu đồ hoạt động gián điệp tình báo của địch. Nội dung quản lý chính trị nội bộ ở trong từng đơn vị phải toàn diện. Trong nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” về chính trị tư tưởng cần tập trung vào quản lý lập trường quan điểm, thái độ chính trị, các mối quan hệ của từng quân nhân. Đồng thời phải coi trọng quản lý chặt chẽ cả tổ chức và con người bảo đảm đơn vị luôn vững vàng, kiên định về chính trị tư tưởng, trong sạch về tổ chức, thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy và trung thành của Đảng và nhân dân.

Bốn là, phối hợp với địa phương và các đơn vị xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, kịp thời ngăn chặn và giải quyết có hiệu quả những biến động (nếu xảy ra).

Xây dựng cơ sở vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; cơ sở vững mạnh sẽ là nền tảng, tiền đề, là chỗ dựa vững chắc cho ta đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Do vậy quân đội cùng với các cơ quan dân chính đảng tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh an toàn sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng được thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân. Xây dựng cơ sở vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh là một nhiệm vụ của các đơn vị quân đội, một nội dung của công tác đảng, công tác chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng chống “phi chính trị hóa” quân đội, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, kịp thời xử lý có hiệu quả và đúng đắn các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *