Trước khi xuống đường hãy trả lời cho được những câu hỏi này????

    Cuộc biểu tình dự kiến vào ngày 10/06 ngày được phát động bởi các nhóm phản động, chống chế độ, tôn thờ Việt Nam Cộng Hòa. Vậy họ phát động biểu tình để phản đối chế độ hay chống Trung Quốc?     Vì sao các thành viên Viện Phan Chu Trinh – như Nguyễn Quang

Read more